FUNGSI

  • Pengurusan Latihan : Mengurus latihan yang sistematik, komprehensif dan holistic
  • Pembangunan Kurikulum/ Modul berasaskan Penyelidikan : Menjalankan kajian penyelidikan berkaitan isu-isu pembangunan kepimpinan belia dan kenegaraan berimpak tinggi sebagai asas kepada pembangunan kurikulum yang sentiasa memenuhi keperluan semasa dan ekspektasi pemegang taruh dan pelanggan
  • Pemantauan dan Penilaian Kualiti Latihan : Memantau dan menilai kualiti latihan dalam bidang pembangunan belia dan sukan bagi menyediakan pelbagai peluang dan saluran kepada kumpulan belia meningkatkan potensi dan taraf hidup yang berkualiti
  • Khidmat Nasihat dan Runding Cara : Memberikan khidmat nasihat dan runding cara kepada mana-mana agensi yang memerlukan perkhidmatan tersebut khususnya dalam aspek kepimpinan, kenegaraan, pembangunan watak dan jati diri, keusahawanan dan kesukarelawanan
  • Penyedia Latihan : Menyediakan latihan yang mendapat akreditasi dari badan-badan bertauliah
  • Pembangunan Kepakaran : Membangunkan kepakaran sumber manusia dengan tujuan melahirkan jurulatih yang kompeten dalam menyediakan program latihan yang berkualiti dan berimpak tinggi

Hak Cipta Terpelihara © 2019 | Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan | i-LEAD
Dibangunkan oleh Unit Pengurusan Korporat Dan Portal, Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Belia Dan Sukan

Kemaskini Laman Ini : 2023-06-01