PIAGAM PELANGGAN

Memastikan penyediaan latihan kepimpinan dan khidmat bimbingan yang menepati piawaian akreditasi di peringkat nasional dan antarabangsa.

Memastikan pencapaian outcome program i-LEAD mendapat skor purata penilaian 4.00 pada skala 1-5 dalam penilaian keberkesanan program.

Memastikan prasarana dan kemudahan latihan yang disediakan mendapat skor purata penilaian sekurang-kurangnya 4.0 pada skala 1-5 dalam penilaian kepuasan pelanggan.

Hak Cipta Terpelihara © 2019 | Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan | i-LEAD
Dibangunkan oleh Unit Pengurusan Korporat Dan Portal, Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Belia Dan Sukan